Politikat e privatësisë

Me Politikat e Privatësisë techzone sqaron se ku dhe si mbrohen të dhënat personale të të gjithë vizitorëve të saj. Kjo politikë vlen vetëm për https://www.techzone.al. Çdo përdorues pas regjistrimit deklaron se është i njohur dhe pajtohet me Politika e Privatësisë sonë.


Në përputhje të plotë me Ligjin “PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE” nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (të ndryshuar), techzone garanton se pasi informacioni mbërrin në serverin tonë ky i fundit implementon një sistem sigurie të standardeve më të larta për ruajtjen dhe përpunimin e mëtejshëm të këtyre të dhënave.


Me plotësimin e aplikimit online, ku përdoruesit i kërkohet p.sh., emri, IP, ky i fundit deklaron se jep miratimin e tij për procedimin e mëtejshëm të informacionit të dhënë, vetëm për qëllimin për të cilin përdoruesi ka deklaruar vullnetarisht të dhënat e tij personale, ndërsa në çdo moment i lind e drejta që, nëpërmjet një kërkese pranë techzone, të aksesojë këto të dhëna, si dhe të kërkojë korrigjimin e tyre.


Duke dashur që bashkëpunimi jonë të jetë i besueshëm dhe efiçent, dëshirojmë të garantojmë çdo vizitorë të faqes se techzone.al mbështetet dhe vlerëson maksimalisht parimin e transparencës duke garantuar te secili prej jush siguri dhe konfidecialitet në përpunimin e informacionit tuaj.

Subscribe
This is a customizable subscription pop-up to sign up your visitors to your newsletter
[mc4wp_form id="324"]